Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en aannemingsvoorwaarden


1. Alle betwistingen betreffende eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde goederen of aannemingen moeten bij aangetekend schrijven uiterlijk de eerste werkdag na de uitvoering of levering worden gemeld aan de verkoper/aannemer.

2. Garantie voor verborgen gebreken aan nieuwe goederen wordt door de verkoper verstrekt zoals aan hem verstrekt door zijn fabrikant of leverancier. Wanneer de verkoop een tweedehandszaak betreft, impliceert de vermelding “in staat waarin deze zich bevindt” dat de verkoper niet instaat voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken.

3. In geen geval kan een gebrek in de geleverde zaak of aanneming of laattijdige levering aanleiding geven tot vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de koper/opdrachtgever of een derde zou lijden.

4. Alle betwistingen omtrent de factuur of de inhoud van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven ter kennis van de verkoper/aannemer te worden gebracht. Na verloop van acht dagen wordt de koper/ opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/aannemer. Bij niet contante betaling is vanaf de dertigste dag na factuurdatum een intrest van 10% per jaar op het volledige factuurbedrag verschuldigd, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vanwege de verkoper/aannemer vereist is. Enkel een andersluidende bepaling op de bestelbon kan deze vervaldag wijzigen.

6. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang deze nog niet volledig betaald zijn, zodat de koper het gekochte voorwerp niet mag vervreemden, onder welke vorm ook, er geen verandering mag aanbrengen, noch een deel ervan mag verwijderen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico voor de geleverde goederen vanaf de levering over op de koper die zelf alle kosten tot behoud van de goederen zal dragen, dit onverminderd de bepalingen van artikel 9.

7. In geval van wanbetaling door de koper/opdrachtgever heeft de verkoper/aannemer het recht de ontbinding van het contract vast te stellen bij middel van een aangetekende brief. Deze wanbetaling is voldoende voorwaarde om de ontbinding te verantwoorden. Daarenboven is de koper/opdrachtgever ten titel van schadevergoeding 30% van de aannemings- of koopprijs verschuldigd aan de verkoper/aannemer, onverminderd wat hij reeds verschuldigd is wegens uitgevoerde werken of leveringen.

8. Wanneer de verkoop een geïndividualiseerde zaak betreft, of indien bij de aanneming geïndividualiseerde zaken worden geleverd, gaat het risico voor verlies of beschadiging van de zaak over op de koper vanaf de ondertekening van de bestelbon. Tenzij anders bedongen op de bestelbon of de offerte, geschiedt de levering van verkochte goederen in de maatschappelijke zetel van de koper. Elke verzending of levering van goederen gebeurt op risico van de koper. Alle leveringen door de verkoper geschieden op de gelijkvloer.

9. Indien de koper/opdrachtgever binnen de maand na factuurdatum zijn verbintenissen voortvloeiende uit de koop- of aannemingsovereenkomst niet nakomt, zal het factuurbedrag verhoogd worden met 15% ten titel van schadevergoeding, onverminderd de verwijsintresten zoals bepaald in artikel 5 en de gerechtskosten.

10. De op de bestelbon aangegeven prijs is vatbaar voor verhoging ingeval de fabrikant of leverancier van de verkoper/aannemer zijn prijzen verhoogt, of wanneer de andere elementen de de prijs bepalen, zoals onder meer belastingen, invoer- en uitvoerrechten, devaluaties en revaluatie, transportkosten, gewijzigd worden.

11. Leverings- of uitvoeringsdata zijn steeds bij benadering en ten titel van inlichting opgegeven en vangen ten vroegste aan vanaf de aanvaarding van de bestelling of de aanneming. Het louter verstrijken ervan kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding voor de koper/opdrachtgever. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk nà voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan de verkoper/aannemer een laatste redelijke leveringstermijn van minstens één maand wordt verleend. Niet of niet-tijdige levering door fabrikanten of leveranciers aan de verkoper, staking, lock-out, ongevallen en alle andere gevallen die overmacht uitmaken in hoofde van de verkoper/aannemer laten verlening van de leveringstermijn toe, zonder dat de koper/opdrachtgever eenzijdig de koop of aanneming kan vernietigen of schadevergoeding kan eisen.

12. De offertes van de verkoper/aannemer gelden enkel voor de erop bepaalde duur en zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen en grondstoffen, de lonen en valuta. Indien geen geldigheidstermijn van de offertes bepaald is, gelden de offertes van de verkoper/aannemer slechts voor 30 dagen na datum van offerte.

13. Bij de uitvoering van de aannemingen en naargelang de vordering zullen bijkomende voorschotten gevraagd worden. Het voorschot geëist als eerste betaling, wordt beschouwd als zekerheid en wordt bij ontbinding van de overeenkomst onherroepelijk eigendom van de aannemer/verkoper.

14. De ondertekenaar van de bestelbons, leveringsbons, aanvaarding van offertes verbindt zich solidair met en maakt zich sterk naar de vennootschap, vereniging of andere opdrachtgever, voor wie hij ondertekend.

15. De opdrachtgever staat zelf in voor het bekomen van eventueel nodige administratieve vergunning of bouwtoelatingen, en neemt zelf alle aansprakelijkheid op en zal alle schade en kosten betalen bij het uitvoeren van werken zonder vergunning of bouwtoelating of bij afwijking van de bouwtoelating.

16. De koper/opdrachtgever aanvaardt bij eventuele geschillen uitdrukkelijk de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Brugge. Enkel het Belgisch Recht kan toegepast worden op gebeurlijke geschillen.